VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je J.E.M. SWEETS, s.r.o., so sídlom Tureň 547, 903 01 Tureň, SR, IČO: 450318250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č.111153/B (ďalej ako „predávajúci“ alebo „J.E.M. SWEETS, s.r.o.“) a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

J.E.M. SWEETS, s.r.o.
Tureň 547
903 01, Tureň

IČO: 50318250
IČ DPH: SK2120272385
IBAN: SK5411000000002943022503
BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

1. Identifikácia predávajúceho

Predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, a to:
J.E.M. SWEETS
Sídlo:Tureň 547, 903 01, Tureň
IČO: 50318250
Registrácia: spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č.111153/B
Emailová adresa: info@sweetsdesign.sk
Telefónne číslo: +421911736464
Bankový účet: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK5411000000002943022503
SWIFT:TATRSKBX

Predávajúci, J.E.M. SWEETS s.r.o., nie je platcom DPH.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 1325/32, 821 05 Ružinov
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
tel. č. 02/ 602 57 212
http://www.svssr.sk/

Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim v internetovom obchode www.sweetsdesign.sk

 

2. Kupujúci

Kupujúcim sa v internetovom obchode www.sweetsdesign.sk rozumie:

 •  fyzická osoba – nevykonávajúca samostatnú zárobkovú činnosť – spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 • fyzická osoba – vykonávajúca samostatnú zárobkovú činnosť,
 • právnická osoba.
 

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označenému kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu automaticky doručená na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke oznámenie o prijatí objednávky v internetom obchode predávajúceho. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby predávajúcim zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
Následným krokom je informácia kupujúceho o tom, či bola objednávka kupujúceho predávajúcim akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje detailnú informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné potrebné údaje.
Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, že objednávka kupujúceho bola expedovaná na adresu uvedenú kupujúcim príp. pripravená na osobné prevzatie vo výdajnom mieste.
Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe kupujúcemu.
Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému
prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet a informoval v týchto obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v bode 6 a v prílohe týchto
obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v bode 7 týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v bode 6
týchto obchodných podmienok,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v bode 7 týchto všeobecných obchodných podmienok o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval v reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho,
n) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho
o) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predávajúceho a bude kupujúcemu sprístupnená po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada,
p) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk .

Ak si predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

4. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2. týchto všeobecných obchodných podmienok vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo stanovenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

 
 

5. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Tým sa v rámci vytvárania objednávky kupujúcim v internetovom obchode rozumie oboznámenie kupujúceho o objednávke s povinnosťou platby pred odoslaním samotnej objednávky predávajúcemu.
Kupujúci je ďalej povinný po prečítaní týchto Všeobecných obchodných podmienok a pred odoslaním objednávky kupujúcemu výslovne potvrdiť, že si Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho prečítal.
Kupujúci je okrem toho povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v objednávke.
V prípade, že kupujúci nedôvodne neprevezme tovar dodaný predávajúcim a o tejto skutočnosti predávajúceho vopred neinformuje, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci znáša a je povinný uhradiť predávajúcemu sumu rovnajúcu sa výške prepravných a balných nákladov súvisiacich s dodaním objednaného tovaru na miesto zvolené kupujúcim. V prípade opakovaného dodania tovaru nedôvodne neprevzatého kupujúcim, tento je povinný a znáša prepravné a balné náklady súvisiace s opätovným dodaním tovaru z objednávky kupujúcemu.

 

6. Dodacie podmienky 

Obvyklá dostupnosť tovaru ponúkaného v internetovom obchode s predpokladaným termínom jeho doručenia je uvedená samostatne pri každom tovare.
Predávajúci zobrazuje v internetovom obchode informáciu o obvyklej dostupnosti tovaru (skladom, skladom do 3 dní, na objednávku, a pod.). Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy.
Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Spolu s tovarom zároveň kupujúci obdrží aj účtovný doklad – faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie
tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným
doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným vhodným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.
V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v dohodnutom časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru.
Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, obsahom ktorej je objednaný tovar ako aj jeho obal ihneď po jeho prevzatí za prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo
potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v týchto
obchodných podmienkach alebo v kúpnej zmluve odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny alebo celú výšku kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy spôsobom, akým bola vykonaná úhrada objednávky kupujúcim. Kupujúci je ďalej oprávnený požiadať o zaslanie finančných prostriedkov jemu vyhovujúcim spôsobom. Spôsob vrátenia finančných prostriedkov je oprávnený kupujúcemu navrhnúť aj predávajúci, kupujúci s ním však musí vyjadriť svoj súhlas.
Pri vytváraní objednávky v internetovom obchode si kupujúci na základe voľby sám zvolí spôsob doručenia objednávky. Objednávka uskutočnená v internetovom obchode je kupujúcemu doručená jedným z nasledujúcich spôsobov doručenia zásielky:
a) osobný odber vo výdajnom mieste – tovar si kupujúci prevezme osobne v nižšie uvedenom výdajnom mieste;
Odberné miesto, adresa a otváracie hodiny:
J.E.M. SWEETS s.r.o., TUREŇ 547, 903 01 Tureň
Pondelok - Piatok od 10:00 - 17:00

b) dodanie kuriérom – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené miesto dodania. Tovar je kuriérom doručovaný kupujúcemu iba počas pracovných dní.
Kupujúci súhlasí s poskytnutím potrebných osobných údajov tretím osobám zabezpečujúcim pre predávajúceho prepravu a dodanie zásielky kupujúcemu, a to v rozsahu nutnom na doručenie zásielky z internetového obchodu kupujúcemu. 

 

7. Právo kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

Kupujúci – spotrebiteľ bol poučený o tom, že je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto všeobecných obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Každý tovar zakúpený v internetovom obchode prevádzkovanom prostredníctvom webového sídla predávajúceho, na adrese www.sweetsdesign.sk, je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený vrátiť alebo vymeniť a odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru z objednávky.
Po uplynutí tejto lehoty možno kupujúcim – spotrebiteľom vrátiť iba tie výrobky, ktoré vykazujú známky poškodenia pri výrobe alebo vadu, na ktorú sa vzťahuje spotrebiteľská záruka.
Je povinnosťou kupujúceho– spotrebiteľa počas plynutia tejto lehoty doručený tovar rozbaliť, skontrolovať jeho obsah a odskúšať.
Lehota na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu začína kupujúcemu – spotrebiteľovi plynúť deň nasledujúci po dni, kedy kupujúci – spotrebiteľ platne prevzal objednávku od predávajúceho. Ak bolo predmetom objednávky viacero tovarov a tieto neboli dodané predávajúcim kupujúcemu – spotrebiteľovi naraz, lehota na odstúpenia je nasledovná:
a) tovary objednané kupujúcim – spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy je tovar dodávaný opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
Kupujúci – spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ má záujem v rámci plynutia 14-dennej lehoty od kúpnej zmluvy odstúpiť a doručený tovar vrátiť predávajúcemu, je povinný odoslať alebo osobne doručiť tovar v stave nevykazujúcom známky používania v pôvodnom obale na adresu:

J.E.M. SWEETS, s.r.o., Tureň 547, 903 01, Tureň

Kupujúci – spotrebiteľ nie je oprávnený zaslať tovar predávajúcemu prostredníctvom pošty na dobierku. V opačnom prípade predávajúci zásielku jemu zasielanú prostredníctvom pošty na dobierku nie je povinný prevziať a uhradiť. O tom, že kupujúci – spotrebiteľ má v záujme odstúpiť od kúpnej zmluvy, je kupujúci – spotrebiteľ povinný vopred informovať predávajúceho, a to formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti (napr. e-mailom alebo doporučeným listom zaslaným poštou), do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bol tovar kupujúcemu doručený.
Kupujúci – spotrebiteľ vykoná oznámenie predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy:

 • písomne na adresu predávajúceho – J.E.M. SWEETS s.r.o., Tureň 547, 903 01, Tureň;
  alebo
 • formou e-mailu zaslaného na adresu: info@sweetsdesign.sk

Na tento účel môže kupujúci – spotrebiteľ tiež využiť vyplnenie Vzorového formuláru, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade použitia tohto formuláru je predávajúci povinný ihneď po jeho prijatí poskytnúť kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané kupujúcim – spotrebiteľom predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
Bezodkladne a v každom prípade nie neskôr ako 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci – spotrebiteľ povinný odoslať tovar späť na adresu: J.E.M. SWEETS s.r.o., Tureň 547, 903 01, Tureň

Lehota je zachovaná, pokiaľ bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný tovar nevykazujúci známky používania vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale.
Predávajúci odporúča tovar zasielaný späť poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľ všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu bez udania dôvodu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť o informácii kupujúceho o úhrade nákladov v súvislosti s odstúpením od zmluvy kupujúceho.
Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu – spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci – spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci – spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

UPOZORNENIE: Adresa sídla spoločnosti predávajúceho – J.E.M. SWEETS s.r.o., (Tureň 547, 903 01, Tureň;) neslúži ako adresa na vrátenie tovaru.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci – spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy:
a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
e) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
f) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
g) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

8. Záruka

Na tovar zakúpený v internetovom obchode www.sweetsdesign.sk a vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Pri predaji tovaru v občianskoprávnych vzťahoch sa na predávaný tovar vzťahuje zákonná záruka.
Nároky kupujúceho – fyzickej osoby oprávnenej na podnikania alebo právnickej osoby zo zmluvnej záruky za akosť v režime Obchodného zákonníka sú podriadené režimu Obchodného zákonníka.
Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo skladovaním zo strany kupujúceho. Za nedostatok tovaru sa nepovažuje opotrebenie vzniknuté bežným užívaním tovaru, preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho, na základe mechanického poškodenia výrobku (napr. pádom, rozbitím, …),v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, pri živelných katastrofách).
Nároky kupujúceho podľa tohto ustanovenia všeobecných obchodných podmienok prináležia iba kupujúcemu a nie je možné ich previesť na tretiu osobu.
Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú kvalitu.

  

9. Reklamácia

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne a túto vadu možno odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak tovar nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. V prípade, že kupujúcemu prislúcha právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, rozhodnutie je na kupujúcom.
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu u predávajúceho, a  to osobne, návštevou odberného miesta alebo písomne zaslaním doporučeného listu na adresu:

J.E.M. SWEETS s.r.o., Tureň 547, 903 01, Tureň

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec na vybavovanie reklamácií určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať:

 • že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu; za týmto účelom preukázania kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom zakúpenia tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho;
 • že sa na tovare v záručnej dobe vyskytla vada (pričom nejde o vadu, na ktorú sa záruka v zmysle týchto podmienok nevzťahuje alebo platných právnych predpisov nevzťahuje); kupujúci predloží vadný výrobok v odbernom mieste predávajúceho alebo existenciu vady preukáže predávajúcemu,

V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený neuznať reklamáciu.

Okrem vyššie uvedeného je kupujúci – fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba povinná predložiť reklamovaný tovar v pôvodnom obale.

Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť (právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy). V prípade uplatnenia reklamácie výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy je predávajúci oprávnený vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu dokumentu preukazujúceho odborné posúdenie odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. V prípade, že predávajúci zamietne reklamáciu tovaru uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Ak dôjde k výmene chybného tovaru za nový, začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru. V prípade, ak bola vymenená súčiastka na veci začne plynúť záručná doba vzťahujúca sa na túto novú súčiastku od prevzatia tejto novej súčiastky. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si opravený reklamovaný výrobok do jedného mesiaca od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola vykonaná. V prípade, že oprava bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca odo dňa vyrozumenia o jej vykonaní. Ak si kupujúci výrobok z opravy nevyzdvihne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má predávajúci po predchádzajúcom písomnom upozornení a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní, právo tovar predať, ak je známa adresa kupujúceho. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, predávajúci vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja po odčítaní nákladov predaja a príslušného skladného.

Kupujúci – spotrebiteľ  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sweetsdesign.sk v prípade nespokojnosti  so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť kupujúceho – spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci – spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci  – spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo zmluvy alebo súvisiaceho so zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

10. Výhrada dodania

Dodanie tovaru na základe objednávky v internetovom obchode je uskutočňované v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

11. Prepravné náklady a náklady súvisiace s balným

Dodanie v rámci Slovenskej republiky: 

Cena za prepravné náklady v internetovom obchode v prípade doručovania tovaru v rámci Slovenskej republiky, ktorú je kupujúci povinný uhradiť a ktorá bude pripočítaná ku kúpnej cene, predstavuje sumu:

Kuriér - 4,00€
Pokiaľ by z technických alebo logistických dôvodov na strane predávajúceho zaslanie tovarov z objednávky prebiehalo v niekoľkých etapách, poštovné náklady budú predávajúcim účtované len jedenkrát.

 

12. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom predávajúceho.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

13. Cena tovaru a platobné podmienky

Predávajúci vyhlasuje, že kúpna cena zverejnená pri konkrétnom tovare v internetovom obchode je uvedená vrátane aktuálnej sadzby dane z pridanej hodnoty. Takto uvedená kúpna cena v internetovom obchode pri konkrétnom tovare v sebe nezahŕňa cenu prepravných nákladov.
Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v
akceptácii objednávky.
V prípade zverejnenia zľavy (akcia) z kúpnej ceny v internetovom obchode na niektorý z druhov ponúkaného tovaru príp. na konkrétny tovar, táto zľava (akcia) je platná do vypredania zásob daného tovaru.
Predávajúci je oprávnený zmeniť výšku kúpnej ceny tovaru ponúkaného v internetovom obchode. V prípade, že nastane zmena výšky kúpnej ceny za tovar, ktorý je v tom čase predmetom kúpnej zmluvy, no ešte nebol dodaný kupujúcemu, zmena výšky kúpnej ceny nemá na uzatvorenú kúpnu zmluvu vplyv.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob alebo do uplynutia doby ich trvania oznámenej predávajúcim.
Predávajúci oboznámil kupujúceho, že objednávka bude kupujúcemu odoslaná spôsobom zvoleným pri vytváraní objednávky až po úplnom zaplatení kúpnej ceny kupujúcim.
Spôsob platby za objednávku je určený kupujúcim pri zostavovaní objednávky po oboznámení sa s dostupnými možnosťami platby. Nie všetky spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy, výdajné miesta či skupiny tovarov. Internetový obchod automaticky pri zostavovaní objednávky umožní kupujúcemu vybrať iba taký spôsob platby, ktorý je v danej konfigurácii možný.
Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určité spôsoby platby.

Možnosti platby:

1. Platba v hotovosti

2. Platba kartou

 

14. Ochrana osobných údajov

Pri zadávaní objednávky vypĺňa kupujúci – spotrebiteľ niektoré osobné údaje – najmä meno a priezvisko, adresu a iné údaje ako e-mailová adresa, fakturačná adresu, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo (Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch), ktoré sú nevyhnutné za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru.
Osobné údaje kupujúceho – spotrebiteľa predávajúci nezverejňuje a neposkytuje tretím osobám, s výnimkou bánk a prepravcov, sprístupnenie ktorým je nevyhnutné pre správne a platné vybavenie objednávky kupujúceho.
Poskytnuté osobné údaje nebude predávajúci bez súhlasu kupujúceho – spotrebiteľa poskytovať tretej osobe. Databáza osobných údajov je chránená pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím a je s ňou nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.
Údaje poskytnuté kupujúcim si môže kupujúci kedykoľvek zmeniť.
Kupujúci – spotrebiteľ potvrdením objednávky vysloví svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v znení: „V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu, t.j. spoločnosti Patrol Slovakia s.r.o., súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na e-mailovú adresu info@patrolsovakia.sk. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov, má kupujúci právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.“

 

15. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 27.11.2017 .

Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prostredníctvom emailových správ.

Predávajúci je oprávnený znenie všeobecných obchodných podmienok zmeniť.

V prípade, ak akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. V takom prípade sa predávajúci zaväzuje bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že niektoré z týchto všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení; zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby výslovne potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov . Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne s vaším súhlasom. A je na vašom slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo nie. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. Radi by sme Vás preto informovali o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

 • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, e-mailom alebo telefonicky.
 • Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
 • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
 • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s Vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, aby sme Vám pomohli vytvoriť alebo dokončiť Vašu objednávku, oznámiť aktuálny stav Vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie alebo Vás upozorniť, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu.
 1. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • krajina
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa

 

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa
 1. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

 1. Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho webu www.sweetsdesign.sk. Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.

 1. Reklamné a propagačné služby (tzv.Newsletter)

Na stránke sweetsdesign.sk používame mimo vybavenia objednávok Vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení nášho obchodu. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa

Údaje používateľov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek (tzv. Newsletter) sú odosielané a spracovávané treťou stranou ::::?

 1. Právo na prístup k údajom

Používateľ sweetsdesign.sk má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

 1. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

Nástroj pre stiahnutie údajov je používateľovi dostupný v časti "Účet > Ochrana osobných údajov (GDPR)" svojho zákazníckeho účtu.

 1. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti "Účet" svojho zákazníckeho účtu.

 1. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

 1. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

 1. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

 1. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

 1. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

 1. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ www.sweetsdesign.sk je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

 1. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

V Senci, 21.5.2018